Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,         θανάτῳ θάνατον πατήσας,           καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου,        καθῶς προεῖπεν,               ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.